Ga naar de inhoud
Onderstaand document betreft de Algemene Voorwaarden, van toepassing op offertes en mondeling of schriftelijk overeengekomen opdrachten tussen opdrachtgever en Vossen Film & Foto


Algemene Voorwaarden


1. Juistheid

Dit is de disclaimer van Vossen Film & Foto. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wij aan de offerte en site van Vossen Film & Foto (verder genoemd: ‘de offerte/site’) besteden, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: ‘de informatie’) op de offerte/site onvolledig c.q. onjuist is.

2. Periodieke wijzigingen
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

3. Geschiktheid van de aangeboden informatie op de site
Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

4. Schade voortvloeiende uit site-gebruik
Vossen Film & Foto sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Vossen Film & Foto niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

5. Auteursrecht
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Vossen Film & Foto. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk. Kopie van fotowerk en ander materiaal en publicatie hiervan, ook bij aanbieding door derden, is alleen toegestaan na verkregen toestemming van Vossen Film & Foto. Hierbij is naamsvermelding verplicht. Ook kopiëren van digitale foto’s voor gebruik op internet of welke media dan ook, is niet zonder toestemming van Vossen Film & Foto toegestaan en is strafbaar.

6. Wet Bescherming Persoonsgegevens

Vossen Film & Foto conformeert zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonsgegevens welke worden opgegeven zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden of worden doorverkocht aan dergelijke instanties, met uitzondering van verzoeken van een officiële instantie indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals het geval is bij overtredingen van wetten.

7. Toepasselijk recht
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

Algemene Voorwaarden met betrekking tot opdrachten

 

1. Opdrachten
Door het mondeling of schriftelijk opdracht geven tot werkzaamheden accepteert de opdrachtgever de Algemene Voorwaarden. Mondeling of schriftelijk door opdrachtgever aan Vossen Film & Foto gevraagde werkzaamheden zijn bindend en kunnen door de opdrachtgever niet worden herroepen.

2. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle betrekkingen tussen Vossen Film & Foto en opdrachtgever. Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is slechts mogelijk door middel van een schriftelijk vastgelegde nadere overeenkomst. Deze Algemene Voorwaarden blijven van toepassing behoudens voorzover in een dergelijke nadere overeenkomst anders is bepaald. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt uitsluitend voor de daarin bepaalde gevallen. Indien een met Vossen Film & Foto gesloten opdrachtovereenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

3. Betalingsvoorwaarden
Facturen terzake van door Vossen Film & Foto aanvaarde opdrachten dienen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betalingen dienen te geschieden door overmaking op de bank- of girorekening vermeld op de factuur. Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen door Vossen Film & Foto extra kosten in rekening gebracht worden, te weten wettelijke rente en extra kosten voor het administratief afhandelen van de betalingsherinneringen.

4. Klachten
Een klacht van de opdrachtgever over de uitvoering van enige opdracht dient binnen 8 werkdagen na levering van product en/of dienst schriftelijk door Vossen Film & Foto te zijn ontvangen, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

5. Offertes
Op offertes is te allen tijde een voorbehoud van toepassing van onvoorziene omstandigheden.

6. Aansprakelijkheid Vossen Film & Foto
Vossen Film & Foto aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden waarvoor deze verantwoordelijk is. In geval van het niet uitvoeren van enige opdracht of onjuiste of gedeeltelijke uitvoering van een opdracht is Vossen Film & Foto jegens opdrachtgever slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks is veroorzaakt door opzet of grove schuld/nalatigheid van Vossen Film & Foto of enige in haar onderneming werkzame personen.

Vossen Film & Foto is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of omzetderving van opdrachtgever. Indien door Vossen Film & Foto door overmacht niet gestart kan worden op afgesproken dag of uur zal door Vossen Film & Foto naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet lukken, kan Vossen Film & Foto niet verantwoordelijk worden gesteld of gehouden. Indien Vossen Film & Foto krachtens de voorgaande artikelen jegens opdrachtgever aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Vossen Film & Foto aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de niet of niet juist uitgevoerde opdracht of het niet (juist) uitgevoerde gedeelte daarvan. Daarnaast is Vossen Film & Foto, ter uitsluitende beoordeling van Vossen Film & Foto, in een voorkomend geval bereid om bij te dragen in de kosten verbonden aan eventueel te treffen redelijke voorzieningen ter beperking van mogelijke schade. Vossen Film & Foto is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door storingen die verband houden met oorzaken die buiten de invloedssfeer van Vossen Film & Foto zijn gelegen, zoals verbindingen of apparatuur van de opdrachtgever of derden.

7. Auteursrechten

De opdrachtgevers vrijwaren Vossen Film & Foto volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten tengevolge van door Vossen Film & Foto ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Producties ( films, DVD’s, tape’s etc.) die door Vossen Film & Foto gemaakt zijn, zijn Auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van en of door Vossen Film & Foto gemaakte/ geleverde producties zowel van beelden en/of geluid danwel gedeelten daarvan, te vermenigvuldigen, te bewerken, openbaar te maken, in het openbaar te vertonen, uit te zenden en of te publiceren/ tonen op websites, internet etc. zonder uitdrukkelijke toestemming van Vossen Film & Foto.
7a. De digitale bestanden van alle reportages blijven altijd in het bezit van Vossen Film & Foto.
7b. De afnemer informeert Vossen Film & Foto vooraf waar foto’s of films gepubliceerd gaan worden.
Bij elke vorm van publicatie is de klant verplicht zorg te dragen voor de bronvermelding:
Vossen Film & Foto – www.vossenfilmenfoto.nl, op of nabij de foto’s. Dit geldt ook voor rechtenvrije foto’s.
7c. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Doorverkoop en vermeerdering van foto’s in welke vorm dan ook is niet toegestaan.
7d. Afkopen van de fotorechten is mogelijk. Hierdoor mag de koper de foto geheel rechtenvrij gebruiken. Verkoop aan derden c.q. vermeerdering, op welke manier dan ook, is echter verboden.

 

10 geboden bron: fotografen federatie
Auteursrecht op foto’s en film:
  Respecteer het auteursrecht op foto’s en filmmateriaal.

–       Vraag altijd toestemming aan de fotograaf of filmer als je een foto of film wilt gebruiken.

–       Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de maker kan toestemming geven voor gebruik van een foto of film.

–       Maak altijd duidelijk afspraken over het gebruik en de vergoeding.

–       Gebruik een foto of film alleen voor de afgesproken doeleinden.

–       Probeer altijd de maker van een foto of film te achterhalen. Gebruik een werk niet als je niet weet wie de maker is.

–       Vermeld altijd de naam van de fotograaf of filmmaker bij een foto of film.

–       Bewerk of verknip een werk niet zonder toestemming van de fotograaf of filmmaker.

–       Let op de rechten die anderen op de foto of film kunnen hebben. Vraag ook aan hen toestemming voor gebruik.

–       Geef de fotograaf of filmmaker altijd een bewijsexemplaar van de publicatie.

8. Promotie
Vossen Film & Foto behoudt het recht om foto’s in overleg te gebruiken op de eigen website of elders te plaatsen als promotie van zijn werk als fotograaf en filmmaker. Dit geldt voor alle foto’s en films, inclusief de foto’s, die rechtenvrij worden aangeboden.


9. Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

10. Backups/bewaartermijn

De opdrachtgever is na aflevering zelf verantwoordelijk voor het bewaren en backuppen van het door Vossen Film & Foto afgeleverde werk. Het is helaas een feit dat alle moderne datadragers slechts een beperkte niet te voorspellen levensduur hebben, vandaar dat het raadzaam is om altijd minimaal 2 kopieen te hebben van belangrijke gegevens op een (hard)disk of online backup faciliteit. Vossen Film & Foto zal het werk op media van hoge kwaliteit aanleveren en doorgaans weliswaar ook data bewaren maar is nimmer aansprakelijk voor het verlies van data nadat een opdracht is voltooid en afgerond.